Pogotowie chemiczne Ramid Care

Pogotowie chemiczne

Nasze wieloletnie doświadczenie, pozwala podjąć się akcji ratowniczej na każdym etapie, od wstępnego zdiagnozowania do całkowitego usunięcia zdarzenia ekologicznego.

Ekipa serwisowa firmy składają się z fachowców specjalizujących się w zagadnieniach “ratownictwo ekologiczne”. Powierzone prace realizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami m in. Ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493.) Posiadamy decyzje na transport odpadów niebezpiecznych.

pogotowie chemiczne Ramid

Pogotowie chemiczne – Ramid Care

Oferowane prze firmę RAMID usługi “Pogotowie Chemiczne – Ramid Care” to przede wszystkim:

 • usuwanie rozlewisk substancji niebezpiecznych, w tym ropopochodnych powstałych w wyniku katastrof drogowych, awarii przemysłowych, zdarzeń losowych z powierzchni utwardzonych, gruntu i wód
 • szybki czas reakcji – ekspresowa dostawa środków i sprzętu do likwidacji rozlewisk substancji niebezpiecznych z powierzchni utwardzonych, gruntu i wód. Gwarantujemy całodobową gotowość magazynową. Wszystkie potrzebne środki oraz sprzęt do ograniczenia, zabezpieczenia i likwidacji awarii dostarczymy natychmiast w technicznie najkrótszym czasie od zgłoszenia zdarzenia
 • badania zasięgu i rodzaju skażenia – dzięki współpracy z placówkami naukowymi jesteśmy w stanie zaoferować szeroki wachlarz badań również tych pod kontem radioaktywności i toksyczności
 • skażenia biologiczne i bakteriologiczne – dysponujemy kompleksowym systemem do dekontaminacji skażeń
 • współpraca z jednostki PSP – klasyfikacja i odbiór odpadów po akcyjnych
 • rekultywacja skażonego gruntu metodami in situ i ex situ
  Realizacja prac zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska – łącznie z raportem z przebiegu wykonanych prac
 • usuwanie oleju z powierzchni utwardzonych, ograniczanie rozlewiska, zbieranie rozlanej cieczy
 • odtłuszczenie powierzchni, zebranie odpadów ciekłych i stałych, oraz ich unieszkodliwienie
 • likwidacja skażenia z powierzchni nieutwardzonej i gruntu w zakresie – zbierania i zabezpieczania przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczenia w gruncie, pobór próbek gruntu i wody wraz z analizą na zawartość substancji niebezpiecznych w celu określenia wielkości i zasięgu skażenia, rekultywacja gruntu, odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych
 • wody śródlądowe – ograniczenie rozlewiska, zbieranie ropopochodnych z powierzchni wody za pomocą urządzeń mechanicznych i sorbentów selektywnych, pobór próbek wody wraz z analizą w celu określenia wielkości skażenia
 • usuwanie niebezpiecznych, trudnych do identyfikacji substancji porzuconych w lasach, przy drogach, na terenie niezamieszkałych posesji
 • wybieranie, transport i utylizacja ziemi skażonej substancjami niebezpiecznymi

Odbiór, transport i unieszkodliwienie wszystkich odpadów w tym odpadów niebezpiecznych.

 • czyszczenie systemów kanalizacyjnych po skażeniu substancjami ropopochodnymi
 • doradztwo i konsultacje w zakresie toksyczności substancji chemicznych
 • likwidacja nieczynnych stacji paliw, oraz stref przemysłowych
Szybki kontakt!
+
Wyślij!