O nas

Rekultywacja gleby

Rekultywacja gleby z punktu widzenia ochrony środowiska polega na redukcji stężeń zanieczyszczeń w glebie. Celem rekultywacji gleby jest zmniejszenie zanieczyszczeń gleby do poziomu w którym można korzystać z gruntu bez ryzyka środowiskowego.

rekultywacja metodą ex situ

Firma Ramid wdraża rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta w celu oczyszczenia wód gruntowych, w oparciu o najnowsze techniki oczyszczania wód gruntowych.

Posiadamy najnowszy sprzęt, pracujemy wg wysokich standartów zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadamy certyfikat PN-EN ISO 9001:2008 oraz NATO

Służymy swoją pomocą 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu w zakresie ekspertyzy budynków, terenów, restytucji po pożarach, zalaniach oraz przy usuwaniu azbestu i rekultywacji gruntu.

Rekultywacja przygotowawcza dotyczy opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej, szczegółowe zapoznanie nieużytku, ustalenie kierunku rekultywacji i zagospodarowania

Rekultywacja biologiczna obejmuje:

  • obudowę biologiczną zboczy zwałów i skarp wyrobisk w celu zabezpieczenia ich stateczności oraz zapobiegania procesom erozji,
  • regulację lokalnych stosunków wodnych przez budowę niezbędnych urządzeń melioracyjnych i ochronę wód przed zanieczyszczeniem,
  • odtworzenie gleb metodami agrotechnicznymi.

Rekultywacja biologiczna obejmuje również zabiegi agrotechniczne jak: uprawa mechaniczna gruntu, nawożenie mineralne, wprowadzenie mieszanek próchnicznych, głównie motylkowych i traw

 

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 ze zmianami) , w art. 28 ust. 1 obciąża odpowiedzialnością za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, niezgodnie z przepisami ustawy, nie właściciela gruntu a sprawcę wyłączenia.

Zgodnie z art. 20.ust. 1  ww. ustawy, osoba powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obowiązana do ich rekultywacji na własny koszt. Rekultywacji na cele rolnicze gruntów położonych, w rozumieniu przepisów o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym, na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby, w wyniku klęsk żywiołowych lub ruchów masowych ziemi, dokonuje właściwy organ wymieniony w art. 5, przy wykorzystaniu środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a rekultywacji gruntów leśnych i gruntów przeznaczonych do zalesienia – przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu państwa, na zasadach określonych w przepisach o lasach.

 

Zgodnie z art. 20. ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych ileśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 ze zmianami), osoba powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obowiązana do ich rekultywacji na własny kosz, na tej podstawie starosta winien wydać decyzję nakazującą wykonanie rekultywacji.

Na podstawie art.30. ww ustawy w  przypadkach  nie wykonywania obowiązków określonych w ustawie stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

rekultywacja ex situ

Certyfikaty Ramid

Posiadamy System Zarządzania Jakością oparty o normy PN-EN ISO 9001:2008. Potwierdzone to zostało podczas audytu certyfikującego przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą DNV Business Assurance posiadającą akredytacje MGMT w Holandii. Posiadamy certyfikat NATO Commercial and Government Entity Code NCAGE: 2192H.

Firma Ramid posiada decyzje zezwalającą na transport odpadów niebezpiecznych. Decyzja nr 394/2009 wydana w dniu 20.11.2009 r. Znak WŚ.7647/122/09 ważna do 20.11.2019 r.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!