Rekultywacja ex situ

Rekultywacja metodą ex situ

rekultywacja metodą ex situ

Rekultywacja metodą ex situ oznacza prowadzenie prac poza obszarem występowania zanieczyszczenia. Zanieczyszczony grunt zostaje wydobyty i zdeponowany, w zależności od możliwości i stopnia jego zanieczyszczenia, na terenie prowadzonej inwestycji lub poza nią, gdzie dokonywany jest proces jego unieszkodliwienia.

Metoda ex situ jest przyjazna dla środowiska naturalnego i w pełni bezpieczna. Oczyszczony grunt po uzyskaniu standardów jakości może zostać wykorzystany gospodarczo.

Schemat oczyszczania zanieczyszczonej gleby metodą „ex situ”

gdzie: P – podłoże Pr – płyta remediacyjna, G – zanieczyszczony grunt, Np – namnażalnik preparatu bakteryjnego, B –bioreaktor, Sz – system zraszania odpadu, Zo – zbiornik na odcieki

schemat rekultywacji metodą ex situ

Przykładowa konstrukcja płyty remediacyjnej:
Pp – podsypka piaskowa (10-15 cm)
Gm – geomembrana PEHD
Pż – pospółka (10-15 cm)
M – mata słomiana lub trociny
D – system drenażowy

Płyta remediacyjna jest izolowana od podłoża powierzchnią, na której równomiernie rozkłada się skażony grunt. Izolację stanowić będzie beton, uniemożliwiający wtórne rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń do wód gruntowych i powierzchniowych. Kolejnym elementem płyty jest system drenaży odprowadzający odcieki. Zbiornik na odcieki gromadzi roztwory zebrane systemem drenażowym z płyty remediacyjnej, które będą przechodzić wcześniej przez separator. Odcieki ze zbiornika, będą później częściowo zawracane i wykorzystywane w bioreaktorze.
Namnażalnik preparatu jest miejscem, w którym zostaje wyprodukowany koncentrat preparatu bakteryjnego. Z koncentratu następnie można wyprodukować odpowiednią ilość roztworu, który jest aplikowany na płytę remediacyjną. Produkcja roztworu aplikowanego bezpośrednio na płytę następuje w bioreaktorze. Preparat wytworzony w bioreaktorze jest
dostarczany na płytę remediacyjną za pomocą systemu zraszania odpadu.

rekultywacja ex situ

Posiadamy System Zarządzania Jakością oparty o normy PN-EN ISO 9001:2008. Potwierdzone to zostało podczas audytu certyfikującego przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą DNV Business Assurance posiadającą akredytacje MGMT w Holandii. Posiadamy certyfikat NATO Commercial and Government Entity Code NCAGE: 2192H.

Firma Ramid posiada decyzje zezwalającą na transport odpadów niebezpiecznych. Decyzja nr 394/2009 wydana w dniu 20.11.2009 r. Znak WŚ.7647/122/09 ważna do 20.11.2019 r.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!