Rekultywacja gleby

Rekultywacja gleby

Rekultywacja gleby to działanie, które ma na celu przywrócenie zdewastowanemu gruntowi wartości użytkowej.

Gleba może zostać zdewastowana, czyli utracić całkowicie swoją wartość użytkową na przykład z powodu działalności przemysłowej. Zwykle jest nadmiernie przesuszona, zagruzowana i skażona metalami ciężkimi, a w niektórych terenach jeszcze zasolona. Gleba taka wymaga specjalnej ochrony i wzbogacania. Szczególnie cierpi na brak podstawowych związków mineralnych i substancji organicznej.

Rekultywacja gleby jest szereg zabiegów, które mają przywrócić glebie zdegradowanej jej dawną wartość przyrodniczą. Celem rekultywacji gleby, w większości przypadków,  jest więc zmniejszenie zanieczyszczeń do poziomów, które są „odpowiednie do użycia gleby”, co zasadniczo oznacza, że można korzystać z gleby bez ryzyka środowiskowego.

Rekultywacja gleby po skażeniu substancjami chemicznymi

Wyjątkowych trudności nastręcza rekultywacja gleby skażonej toksycznymi związkami chemicznymi. Rozwój przemysłu i postępujące wraz z nim zanieczyszczenie środowiska sprawiło, że problem ten zaczął dotykać coraz więcej terenów użytkowych.

Firma Ramid to szybki czas reakcji. Charakteryzuje naszą firmę:

  1. Ekspresowa dostawa środków i sprzętu do likwidacji rozlewisk substancji niebezpiecznych z powierzchni utwardzonych, gruntu i wód. Gwarantujemy całodobową gotowość magazynową. Wszystkie potrzebne środki oraz sprzęt do ograniczenia, zabezpieczenia i likwidacji awarii dostarczymy natychmiast w technicznie najkrótszym czasie od zgłoszenia zdarzenia.
  2. Badania zasięgu i rodzaju skażenia – Dzięki współpracy z placówkami naukowymi jesteśmy w stanie zaoferować szeroki wachlarz badań również tych pod kontem radioaktywności i toksyczności.
  3. Rekultywacja skażonego gruntu metodami in situ i ex situ
  4. Realizacja prac zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska – łącznie z raportem z przebiegu wykonanych prac

Oferowane przez firmę RAMID usługi to przede wszystkim:

– usuwanie rozlewisk substancji niebezpiecznych, w tym ropopochodnych powstałych w wyniku katastrof drogowych, awarii przemysłowych, zdarzeń losowych z powierzchni utwardzonych, gruntu i wód.
– likwidacja skażenia z powierzchni nieutwardzonej i gruntu w zakresie – zbierania i zabezpieczania przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczenia w gruncie, pobór próbek gruntu i wody wraz z analizą na zawartość substancji niebezpiecznych w celu określenia wielkości i zasięgu skażenia, rekultywacja gruntu, odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych.

Rekultywacja gleby

Certyfikaty Ramid

rekultywacja ex situ

Posiadamy System Zarządzania Jakością oparty o normy PN-EN ISO 9001:2008. Potwierdzone to zostało podczas audytu certyfikującego przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą DNV Business Assurance posiadającą akredytacje MGMT w Holandii. Posiadamy certyfikat NATO Commercial and Government Entity Code NCAGE: 2192H.

Firma Ramid posiada decyzje zezwalającą na transport odpadów niebezpiecznych. Decyzja nr 394/2009 wydana w dniu 20.11.2009 r. Znak WŚ.7647/122/09 ważna do 20.11.2019 r.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!