Likwidacja stacji paliw

Likwidacja stacji paliw

W przypadku likwidacji stacji paliw jej właściciel powinien:
– wykonać inwentaryzację obiektów podlegających likwidacji z wyszczególnieniem likwidowanych elementów, sposobu wykonania likwidacji, sposobu zabezpieczenia obiektów nie podlegających likwidacji,
– opracować szczegółowy harmonogram prac likwidacyjnych z uwzględnieniem postępowania z powstającymi odpadami,
– opracować projekt rekultywacji lub zagospodarowania terenu.
Pierwszy etap likwidacji to rozbiórka wiaty. Następnie demontuje się instalację technologiczną (m.in. rury) oraz wykopuje zbiorniki z ziemi. Gdy stare zawory są przepełnione, dochodzi do skażenia gruntu, wtedy trzeba utylizować odpady, na co likwidator powinien mieć pozwolenia (programy gospodarki odpadami). Zbiorniki należy oczyścić oraz wentylować. Proces likwidacji może trwać 4-6 miesięcy.

Zbiorniki podziemne na paliwo powinny zostać wydobyte (jako odpady), a teren zrekultywowany, zgodnie z projektem zaproponowanym przez przedsiębiorcę, a przyjętym przez organ.

Rekultywacja powinna być prowadzona w trybie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.).

Likwidacja stacji paliw przez Ramid

Firma Ramid dokonuje rozbiórki nieczynnych stacji paliw tj.: zbiorników paliwowych, dystrybutorów elektrycznych, budynku, instalacji paliwowych, wiat nad dystrybutorami, instalacji wodno – kanalizacyjnej i energetycznej, pojazdów i zadaszeń, innych urządzeń usługowych i pomieszczeń pomocniczych. Po usunięciu nieczynnej stacji paliw dokonujemy rekultywacji gruntu.

likwidacja stacji paliw

Posiadamy System Zarządzania Jakością oparty o normy PN-EN ISO 9001:2008. Potwierdzone to zostało podczas audytu certyfikującego przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą DNV Business Assurance posiadającą akredytacje MGMT w Holandii. Posiadamy certyfikat NATO Commercial and Government Entity Code NCAGE: 2192H.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!